Algemene Leverings- en verhuurvoorwaarden

 1. Aflevering
  De materialen worden door Audiorenco met de grootst mogelijke zorg gepakt. De huurder dient echter te alle tijden zelf te controleren of de levering compleet is. Door het "voor ontvangst" ondertekenen van de leverbon of huurovereenkomst verklaart de huurder uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan Audiorenco hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken. U bent als huurder altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van uw bestelling; indien bepaalde materialen niet in de bestelling zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te alle tijden de verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Borgsom
  Bij het afhalen van de materialen dient een door ons vastgestelde borgsom door de klant contant te worden voldaan. Deze borgsom wordt berekend aan de hand van het verschuldigde huurbedrag en de waarde van de gehuurde materialen. Bij het retourbrengen wordt deze borgsom, na aftrek van het verschuldigde huurbedrag alsmede eventuele schadevergoedingen, weer contant aan u terugbetaald.
 3. Legitimatie/bevoegdheid
  De persoon die de verhuurmaterialen komt afhalen dient zich te legitimeren m.b.v. een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Indien de materialen worden gehuurd op naam van een bedrijf of andere (rechts-)persoon, dient deze persoon bovendien schriftelijk aan te kunnen tonen dat hij of zij gerechtigd is deze materialen namens de betreffende klant in ontvangst te nemen.
 4. Annulering
  Als een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt het volgende: bij afzegging binnen 7 tot 5 dagen voor de ingangsdatum en -uur van de opdracht, is Wederpartij een bedrag van 25% van het oorspronkelijke huurbedrag verschuldigd aan Audiorenco voor gedane voorbereidingen, binnen 4 tot 2 dagen voor de datum 50%, binnen 2 dagen 75 %, binnen 24 uur 100% (of anders in overleg, schriftelijk vast te stellen). Audiorenco behoudt zich het recht voor om alle kosten die reeds zijn gemaakt bij de voorbereiding van een (huur)opdracht door te berekenen aan Wederpartij bij annulering van de opdracht, ongeacht het moment van annulering.
 5. Deskundigheid huurder
  De huurder wordt geacht voldoende bekend te zijn met de gehuurde apparatuur teneinde daar verantwoord en veilig mee te kunnen werken. Indien onze storingsdienst wordt ingeschakeld voor een probleem dat niet wordt veroorzaakt door een storing in de apparatuur, maar is te wijten aan aansluit-, programmeer- of instellingsfouten van de huurder zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht.
 6. Schade, gebreken, etc. bij retourneren
  Het materiaal wordt door Audiorenco in goede staat afgeleverd. De huurder is verplicht zorg te dragen voor een goed onderhoud. De reparatie van alle beschadigingen zijn voor rekening van de huurder. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan het materiaal mogen slechts verricht worden door Audiorenco. Vanafhet moment van de aflevering is het materiaal geheel voor risico van de huurder. Alle schade of zoek geraakte onderdelen, ook in geval tehoge spanning van bv aggeregaat en van overmacht (storm e.d.) zijn voor rekening van de huurder. Bij vervanging wordt de prijs van nieuwe onderdelen in rekening gebracht. Dat wil zeggen: schoon en fatsoenlijk ingepakt in eventuele meegeleverde flightcases of transportkarren. Alle kabels dienen te zijn opgerold, per stuk gebundeld en ontdaan van tape-resten(!) etc.
 7. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
  Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
 8. Gebruiksgebied
  De gehuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Audiorenco niet buiten Nederland worden gebruikt of getransporteerd.
 9. Aanbiedingen, beschikbaarheid en reservering
  Alle door Audiorenco uitgebrachte offertes dienen als prijsopgave en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden materialen tenzij er schriftelijk is aangegeven dat de materialen tot een bepaalde datum voor u in optie worden gehouden. Na het verstrijken van deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de beschikbaarheid van de aangeboden materialen. Zodra u een offerte of aanbieding bevestigt wordt de beschikbaarheid van de materialen voor u gecontroleerd. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van de voor u gereserveerde materialen.